the story of human body – เรื่องเล่าของร่างกายมนุษย์ โดย Daniel Lieberman

เป็นหนังสือชีววิทยาที่อ่านต่อจากยีนเห็นแก่ตัว และก็เป็นหนังสือที่เปิดโลกผมอีกแล้ว มันช่วยตอบคำถามหลายๆ ข้อที่ผมสงสัยเกี่ยวกับวิวัฒนการมานานแล้ว

December 12, 2017 :: เทคโนโลยี :: 2 comments already!