ปัญญาประดิษฐ์ คือ the next big thing

AI คือ สิ่งต่อไปที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน ไม่น้อยไปกว่า สมาร์ทโฟน หรืออินเตอร์เน็ต