The Frankfurt School – บริโภคนิยม

อะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกในเวลานี้ อันที่จริงโลกของเรามักจะเคยผ่านจุดนั้นๆ มาแล้ว เราจึงเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนเสมอ

March 21, 2018 :: ปรัชญา :: 1 comment.