Surface Agitation

©

มีข้อถกเถียงบ่อยๆ ว่า ผิวน้ำของตู้ไม้น้ำควรกระเพื่อมมากแค่ไหน

ถ้าผิวน้ำกระเพื่อมมากๆ คาร์บอนที่ให้จะสูญเสียไปในอากาศมาก รวมทั้งปุ๋ยที่ให้ก็จะเกิดการ oxidation ทำให้เสื่อมสภาพไป

แต่ถ้าผิวน้ำกระเพื่อมน้อยเกินไป ออกซิเจนจะละลายได้น้อยลง ทำให้ตู้ไม้น้ำขาดออกซิเจนเวลากลางคืนได้ เพราะทั้งปลา ไม้น้ำ และแบกทีเรีย ต่างแย่งกันใช้ออกซิเจนตอนกลางคืน

ปกติแล้ว ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ไม่ได้มีผลต่อปริมาณคาร์บอนที่ละลายอยู่ นั่นคือ เราสามารถทำให้น้ำมีออกซิเจนสูง และคาร์บอนสูง ได้พร้อมๆ กัน ตรงกันข้าม ออกซิเจนมากทำให้ปลาอดทนต่อคาร์บอนได้มากขึ้นด้วย ดังนั้นโดยสรุป ควรมีการกระเพื่อมของผิวน้ำอยู่บ้าง เล็กน้อยถึงปานกลาง ดีกว่าไม่มีเลย หรือมีมากจนเกินไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*