Tribute to Takashi Amano (1954-2015)

ไม่รู้ว่าทำไมบังเอิญจัง พอจะทำบล็อกนี้ขึ้น ข่าวการเสียชีวิตของ Takashi Amano ปรมาจารย์ตู้ไม้น้ำก็มาถึงหูพอดี

ขอให้ไปสู่สุขคติครับ ท่านอาจารย์ ท่านคือแรงบันดาลใจของพวกเรา!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*