วงจรกรองสัญญาณ – ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์ที่พบมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ของมันก็ตามชื่อ คือสามารถเก็บกักและคายกระแสไฟฟ้าได้

ในวงจรกระแสตรง ลองคิดว่าตัวเก็บประจุ ก็คือถ่านไฟฉาย อย่างหนึ่ง แต่ทว่ามันไม่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้นานๆ เหมือนถ่านไฟฉาย แต่มันจะเก็บและคายประจุภายในเวลาอันสั้นเท่านั้น โดยการเก็บประจุจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี “การเปลี่ยนแปลง” ของแรงดันเท่านั้น ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้าคงที่ตลอดเวลา ตัวเก็บประจุจะเก็บประจุเฉพาะตอนเริ่มต้นใช้งานวงจรเท่านั้น (ใส่ถ่านไฟฉายเข้าไป ทำให้แรงดันในวงจรเปลี่ยนจาก 0) โดยมันจะเก็บประจุและคายออกมาอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นมันก็ไม่ทำอะไรอีกเลย

screen-shot-2559-10-25-at-10-55-54-am

แต่ในวงจรกระแสสลับ หรือวงจรที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าได้ ตัวเก็บประจุจะมีหน้าที่สำคัญคือการกรองความถี่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันจะผ่านตัวเก็บประจุได้ดีไม่เท่ากัน ทำให้เราสามารถกรองกระแสไฟฟ้าบางความถี่ออกไปได้ด้วยการใช้ตัวเก็บประจุ พวกมันจึงมีประโยชน์หลากอย่างในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัดสัญญาณรบกวน ลดการแกว่งของสัญญาณ กรองความถี่ เป็นต้น

ตัวเก็บประจุที่นิยมใช้มีสองแบบคือ แบบอิเล็กโตรไลท์ และแบบเซรามิก ตัวเก็บประจุบางตัวมีขั้วบางตัวไม่มีขั้ว ถ้ามีขั้วจะต้องต่อให้ถูกขั้วด้วย มิฉะนั้นจะเสียหายได้

ระดับความสามารถในการเก็บกักประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็น “ฟารัด” สัญญาณของตัวเก็บประจุในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นดังภาพข้างล่าง

screen-shot-2559-10-25-at-10-56-19-am

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*