เท้าเป็นของต่ำ?

หลายอย่างในสังคมเป็นแค่เรื่องที่คนเราสมมติขึ้นมาจนกลายเป็นความจริง